Spolupráce

Kdo je preventista požární ochrany a jakou roli plní

Nejlepší obranou nemusí být za všech okolností útěk, ale nejlepším řešením problémů je bezpochyby prevence, díky které knim vůbec nemusí dojít. A právě to je jedním z úkolů preventistů požární ochrany – předcházení vzniku požárů a ochrana osob i majetku. Přečtěte si, co patří mezi povinnosti požárních preventistů a jakou musí mít kvalifikaci. 

Preventista požární ochrany – definice a pracovní náplň 

Preventista požární ochrany (nebo stručně požární preventista) je jedinec, který prošel specializovaným školením zaměřeným na preventivní opatření v oblasti požární ochrany. Zabezpečuje plnění povinností pro právnickou a podnikající fyzickou osobu vyplývajících ze zákona o požární ochraně. Typicky působí jako člen preventivní požární hlídky, jejímž úkolem je dohlížet na dodržování bezpečnostních předpisů a provádět prvotní zásahy při vzniku požáru. Aby si požární preventista udržel aktuální znalosti a dovednosti, musí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a jednou ročně absolvovat odborný kurz. 

Běžná pracovní náplň požárního preventisty 

Mezi běžné pracovní činnosti požárních preventistů patří zejména (ale ne výlučně): 

  • Provádění označování pracoviště a ostatních míst bezpečnostními značkami a dalšími pokyny ve vztahu k požární ochraně nebo všude tam, kde se nachází věcné prostředky a požárně-bezpečnostní zařízení (EPS, SHZ, PHZ apod.). 
  • Pravidelné kontrolování dodržování předpisů o požární ochraně. 
  • Proškolování ostatních zaměstnanců o požární ochraně. 

Význam pravidelného školení 

Pravidelné školení zajišťuje udržení vysoké úrovně připravenosti preventistů požární ochrany. Školení zajišťuje, že jsou preventisté informování o nejnovějších předpisech, technikách a technologiích v oblasti požární ochrany. Obnova školení alespoň jednou ročně je nezbytná právě pro zajištění aktuálních znalostí a dovedností. 

Úkoly preventivní požární hlídky 

Preventivní požární hlídka slouží k zajištění bezpečnosti v objektech a při různých akcích. Úkolem preventivní požární hlídky je zejména: 

  • Pravidelná kontrola prostor z hlediska požární bezpečnosti – tato činnost zahrnuje kontrolu všech prostor, včetně únikových cest, skladů a kancelářských prostor. Cílem je identifikovat a odstranit potenciální požární rizika. 
  • Dohled nad dodržováním bezpečnostních předpisů – preventivní požární hlídka musí zajistit, aby všichni zaměstnanci dodržovali stanovené bezpečnostní předpisy a postupy. V případě potřeby poskytuje školení a poradenství. 
  • Identifikace a odstranění potenciálních požárních rizik – preventisté požární ochrany musí být schopní rychle identifikovat nebezpečné situace (např. špatně uložené hořlaviny apod.) a zajistit jejich odstranění nebo bezpečné vyřešení. 
  • Zajištění volných a funkčních únikových cest – preventisté pravidelně kontrolují, zda jsou všechny únikové cesty volné, označené a funkční, což zahrnuje i kontrolu nouzových východů a osvětlení. 
  • Provádění prvotních zásahů při vzniku požáru – v případě požáru musí preventivní požární hlídka okamžitě reagovat, použít dostupné hasicí prostředky a evakuovat ohrožené osoby. 

K čemu slouží elektrická požární signalizace? 

Úkolem elektrické požární signalizace (zkráceně EPS) je detekovat požár už v jeho raném stadiu a okamžitě na něj upozornit pracovníky (zejména preventivní požární hlídky) a příslušné složky, jako je hasičský sbor. Preventista požární ochrany musí být dobře obeznámený s fungováním EPS, aby mohl efektivně spolupracovat při případném požárním incidentu. Tato spolupráce zahrnuje nejen obsluhu systému, ale také schopnost interpretovat signály a správně reagovat na různé typy alarmů. 

Význam preventisty požární ochrany v praxi 

Preventista požární ochrany hraje nezastupitelnou roli ve všech typech organizací a provozů – od průmyslových areálů až po administrativní budovy. Jeho práce zahrnuje nejen prevenci požárů, ale také edukaci zaměstnanců o správném chování při požáru a pravidelnou kontrolu požárně bezpečnostních zařízení, jako jsou hasicí přístroje a hydranty. 

V průmyslových areálech, kde je riziko požáru vyšší kvůli přítomnosti hořlavých materiálů a chemikálií, je role preventisty požární ochrany nepostradatelná. Například v chemickém průmyslu preventista pravidelně kontroluje skladovací podmínky rizikových látek a dohlíží na to, aby zaměstnanci dodržovali správné postupy manipulace s nebezpečnými látkami. 

V administrativních budovách se preventista zaměřuje na kontrolu únikových cest a zajištění, že jsou funkční všechny požární hlásiče a EPS systémy. Organizuje také pravidelná evakuační cvičení, aby si zaměstnanci osvojili správné postupy při požáru. 

Shrnutí 

Preventista požární ochrany má pevné místo v oblasti požární bezpečnosti. Díky své odbornosti a pravidelnému školení dokáže identifikovat a minimalizovat požární rizika, čímž ispívá k ochraně životů a majetku. Jeho práce je neocenitelná v prevenci požárů a zajištění bezpečného prostředí.

Zdroj náhledové fotografie: Studio Romantic / stock.adobe.com

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button